Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Wójt Gminy Dobroń zawiadamia, że w związku z podjęciem w dniu 26 listopada 2020 r. uchwały nr XXI/170/20 Rady Gminy w Dobroniu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 58,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywało zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców gminy, którzy kompostują bioodpady we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych. Zwolnienie w kwocie 5,00 zł miesięcznie będzie przysługiwało właścicielowi nieruchomości, co oznacza, że opłata miesięczna dla nieruchomości zostanie obniżona o taką kwotę. Korzystający ze zwolnienia nie będą zbierać bioodpadów do pojemników i nie będą mogli przywozić ich na PSZOK.

W związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowych deklaracji. Nowa deklaracja będzie wymagana tylko w przypadku właścicieli nieruchomości chcących skorzystać ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów.

Deklarację wg nowego wzoru, obowiązującego od 1 stycznia 2021 r., będzie można składać od początku nowego roku 2021.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Wszelkie zmiany związane z liczbą osób wykazanych w dotychczasowej deklaracji (np. zmiana miejsca zamieszkania, urodzenia, zgony) lub zmiany innych danych mających wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wyświetleń 1 425