Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń


Dobroń, dnia 08.03.2021 r.

Znak: 6733.2.2021

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

              Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 08 marca 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.2.2021 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii niskiego napięcia po działce nr 306/9 wraz ze złączami przy granicy działek nr 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/7, 306/8 i 306/10 położonych w obrębie geodezyjnym Chechło Drugie, gmina Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 22.03.2021 r.

                                                                                                          Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 08.03.2021 r. – 22.03.2021 r.

Wyświetleń 50