Program Wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” w 2021 r.


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył wniosek Gminy Dobroń o przyznanie dotacji na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku. Dofinansowanie zadania polega na udzielaniu pomocy w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W dniu 19 marca 2021 r. została podpisana przez Wójta Gminy Dobroń Roberta Jarzębaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ilony Mudzo Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w wysokości  11.439 zł, przy udziale środków własnych Gminy w wysokości 7.626 zł w całkowitym koszcie realizacji programu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu w 2021 roku.

Wyświetleń 82