Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń


Dobroń, dnia 21.04.2021 r.

Znak: 6733.4.2021  

  

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

              Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

Wójt Gminy Dobroń

 

zawiadamia, że 21 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.4.2021 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w granicach gminnej drogi ul. Nowej (działka Nr 23) w obrębie geod. Chechło Pierwsze, gmina Dobroń”.  

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 06.05.2021 r.

 

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 21.04.2021 r. – 05.05.2021 r.

Wyświetleń 26