Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń


Dobroń, dnia 04.10.2021 r.

Znak: 6733.13A.2020                                                         

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

             Stosownie do wniosku firmy P4 Spółka z o.o. z/s w Warszawie z dnia 13.10.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PAB3315G” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce Nr 158/2 w obrębie geodezyjnym Chechło Pierwsze, gmina Dobroń, po ponownym postępowaniu administracyjnym przeprowadzonym wskutek uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi decyzji Wójta Gminy Dobroń z dnia 25 stycznia 2021 r. znak: 6733.13.2020, informuję, że została opracowana nowa analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany nowy projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuję, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 04.10.2021 r. – 18.10.2021 r.

Wyświetleń 260