Mniej biurokracji-od 21 stycznia gminne projekty bez opinii UKE


Gminy nie muszą już przesyłać do zaopiniowania przez UKE projektów studiów uwarunkowań i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Nowe przepisy Prawa telekomunikacyjnego zniosły obowiązek przesyłania przez gminy do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej projektów studiów uwarunkowań i projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w celu ich zaopiniowania.

Ustawa zmieniająca ustawę Prawo telekomunikacyjne weszła w życie 21 stycznia 2013 r. Na jej mocy której zostały zmienione przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące obowiązku przedstawienia prezesowi UKE do zaopiniowania:
– projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przez wprowadzenie tych zmian w przepisach prawa, od 21 stycznia 2013 r., gminy nie mają obowiązku przesyłania do prezesa UKE ww. projektów.

Źródło: UKE

Wyświetleń 2 237