Ogłoszenie Wójta Gminy

 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późń. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.283 z późń. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu  uchwały Nr XX/152/20 Rady Gminy w Dobroniu  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń Mały w gminie Dobroń oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego projektu miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 21 stycznia 2021 r. w formie pisemnej na adres: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Dobroniu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat@dobron.ug.gov.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobroń. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dobroniu jest Wójt Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, NIP 7311929836, tel. 43 677 2683, e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl,
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko,
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres iod@dobron.ug.gov.pl. lub pisemnie pod adresem: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://dobron.bip.net.pl/?c=755

 

Wójt Gminy Dobroń
/-/ Robert Jarzębak

Ogłoszenie w wersji word. 

Uchwała nr XX/152/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń Mały w gminie Dobroń


Szanowni Państwo,

w piątek 18 grudnia zapraszam na symfoniczny koncert wieńczący Rok Beethovena. W programie oczywiście muzyka tego muzycznego Geniusza. W rolach solistów: Rosanne Philippens – skrzypce, Camille Thomas – wiolonczela (obydwa smyczkowe instrumenty to stradivariusy) oraz Julien Libeer – fortepian. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej poprowadzi jej dyrektor artystyczny Paweł Przytocki.
Bezpłatna transmisja online rozpocznie się o 18.55:
https://www.youtube.com/watch?v=-YaZUoOoV-c

  Czytaj dalej…


Terminy Odbioru odpadów na 2021 rok

Szanowni mieszkańcy,

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów na rok 2021.

Prosimy zwrócić uwagę, że od nowego roku bioodpady będą odbierane przez cały rok, nie będzie natomiast odbioru popiołu jako odrębnej frakcji.

W związku z tym popiół należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

 

Czytaj dalej…


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w dniu 15.10.2020 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez firmę P4 Spółka z o.o. z/s w Warszawie z dnia 13.10.2020 r., uzupełnionego w dniu 01.12.2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PAB3315G” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce Nr 158/2 w obrębie geodezyjnym Chechło Pierwsze, gmina Dobroń. Czytaj dalej…


Komunikat!

W imieniu Generalnego Wykonawcy ZUE S.A. kontraktu „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” informuję, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na szlaku Pabianice-Dobroń zachodzi konieczność przebudowy przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Długiej w Chechle (droga gminna nr 108052E).

Wiąże się to z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w dniu 12.12.2020 od godz. 08:00 do dnia 13.01.2021 do godz. 20:00. Informuje, że ze względów bezpieczeństwa,  przejazd będzie zamknięty również dla ruchu pieszego.


Informacja!

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że od poniedziałku 07.12.2020 r. będą rozwożone niebieskie pojemniki na papier. Pojemniki będą zostawiane przed posesją, ze względów epidemicznych nie będzie wymagane pisemne potwierdzenie odbioru pojemnika. Wraz z pojemnikami będą rozdawane kalendarze odbioru odpadów na przyszły rok. W grudniu rusza również wymiana pojemników na odpady suche. Wszystkie pojemniki zielone z żółtą klapą zostaną wymienione na pojemniki w kolorze żółtym. Wymiany są planowane bezpośrednio, lub maksymalnie do kilku dni, po wywozie odpadów suchych zgodnie z harmonogramem. Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować pod nr telefonu 43-6772130 w. 125 lub pocztą elektroniczną na adres kamila.jasitczak@dobron.ug.gov.pl.