OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2019

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 30 września 2019 r. do dnia 29 października 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok. 8, 98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:
Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw)

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż:
70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii.

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

30.09.2019 r. godz. 8-12 Dobroń (stacja 3-2143) ul. Kolejowa

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Targi pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Powiatowe Targi Pracy, które odbędą się 19 września 2019 roku w Powiatowej Hali Sportowej, przy ul. Św. Jana 30-36, w godzinach od 12:00 do 17:00.
Podczas wydarzenia osoby poszukujące pracy bądź rozważające jej zmianę będą mogły zapoznać się z najnowszymi ofertami pracy, porozmawiać z pracodawcami lub zostawić swoje CV. Swój udział w Targach zapowiedziały m.in. takie firmy, jak: Amazon, IKEA, DHL, Poczta Polska, Kilargo Sp. z o.o., Greek Trade Sp. z o.o., SGP-SORTING GROUP POLAND Sp. z o.o., EL-PUK Sp. z o.o., Barbara Jaksa, Zakład Pracy Chronionej TEXPOL Sp. z o.o., Human&Hunter Sp. z o.o., PCM Sp. z o.o., PIB KAROLCZAK, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane LAUER oraz instytucje: Urząd Miejski w Pabianicach, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Straż Miejska, Cech Rzemiosł Różnych.
 Podczas Targów będzie również możliwość uzyskania informacji nt zatrudniania cudzoziemców. Swój udział potwierdziła specjalizująca się w tej dziedzinie agencja outsourcingowa FPS Sp. z o.o. Ponadto, porad w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę cudzoziemców będą udzielać pracownicy PUP.
Poza tym, w trakcie wydarzenia pracownicy PUP prezentować będą aktualne oferty pracy pozostające w dyspozycji urzędu, prowadzić poradnictwo zawodowe oraz udzielać informacji, m.in. w zakresie:
– Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
– szkoleń i staży dla osób bezrobotnych,
– uzyskiwania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
– refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych.
 
Wstęp na Targi będzie bezpłatny.


Informacja!

W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń, informuję, że właściciele obiektów wpisanych do ww. ewidencji mogą zgłaszać uwagi.

Jeśli mają Państwo uwagi dotyczące ewidencji – propozycje obiektów (domy, kapliczki itp.), które według Państwa mają wartość zabytkową, a zostały pominięte lub uznają, że wpisany obiekt  nie posiada już walorów zabytkowych, prosimy o przesłanie wniosku podpisanego przez właścicieli nieruchomości, której on dotyczy, który musi zawierać:

  • imię nazwisko/imiona i nazwiska bądź nazwę jednostki organizacyjnej wraz
    z adresem/ami wnioskodawców,
  • oznaczenie nieruchomości (dokładny adres) oraz obiektu, którego dotyczy,
  • uzasadnienie wniosku o wykreślenie/ujęcie obiektu z ewidencji zabytków,
  • dokumentację fotograficzną wnioskowanego obiektu.

Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2019 r.

Wszystkie wnioski przekazane zostaną do pracowników firmy dokonującej na zlecenie gminy aktualizacji. Jednocześnie informuję, że wybrana firma będzie przeprowadzała weryfikację zabytków również w terenie.

Informuję, iż aktualnie obowiązująca ww. ewidencja dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Dobroń przy ulicy 11 Listopada 9 (I piętro pokój nr 15).

Sprawę prowadzi stanowisko gospodarki nieruchomościami  tel. 43 677 26 83 wew. 124.

Przypominamy, że Wójt Gminy Dobroń prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Właścicieli obiektów ujętych w ewidencji zachęcamy do zapoznania się z przepisami ustawy.

 


Przerwa w dostawie energii!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

13.09.2019 r. godz. 8-15  Orpelów Numerki

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.