Nowe stawki opłat za odbiór odpadów od 1 września 2019 r.

https://wolomin.org/wp-content/uploads/2017/04/smieci-logo-809x500.jpg 

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 01 września 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr VIII/56/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Nowe stawki opłat wynoszą odpowiednio:

– 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.

– 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Ważne:

  • zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji;
  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu;
  • w związku ze zmianą wysokości opłaty mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji;
  • terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie;
  • w przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc wrzesień lub kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od dnia 01.09.2019r.;
  • w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, będzie ono stanowiło podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Nowy rok szkolny 2019/2020.

Za kilka chwil wakacje 2019 będą już tylko wspomnieniem – rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 zbliża się bowiem wielkimi krokami. Już za kilka dni uczniowie ponownie zasiądą w szkolnych ławkach. Jest to pierwszy rok szkolny, w którym funkcjonują tylko 8 – letnie szkoły podstawowe.

Życzymy wszystkim uczniom wytężonej pracy, wspaniałych osiągnięć i spełnienia marzeń, a nauczycielom satysfakcji z pracy.

Dobrego roku!    


Stopień ALFA i ALFA-CRP.

P-121-144-19

ZARZĄDZENIE NR 141
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

1. Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


Pomoc dla uczniów.

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBROŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Dobroniu (pokój nr 6) w terminie do 15 września br. Wnioski przyjmowane są na drukach dostępnych w Urzędzie Gminy w Dobroniu – pokój nr 6 oraz poniżej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny
w postaci:

Czytaj dalej…