Program Wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” w 2021 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył wniosek Gminy Dobroń o przyznanie dotacji na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku. Dofinansowanie zadania polega na udzielaniu pomocy w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W dniu 19 marca 2021 r. została podpisana przez Wójta Gminy Dobroń Roberta Jarzębaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ilony Mudzo Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w wysokości  11.439 zł, przy udziale środków własnych Gminy w wysokości 7.626 zł w całkowitym koszcie realizacji programu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu w 2021 roku.


Konkurs „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”rozpoczęty

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs, w ramach którego zostanie wybrany „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego”. Kandydatów do konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2021 roku. Mogą to zrobić rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe Ochotnicza Straż Pożarna, koła gospodyń wiejskich, organy władzy samorządowej. Więcej informacji: https://tiny.pl/rnvb7


Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Dobroń, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, realizacji zamierzonych przedsięwzięć a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy. Jednocześnie składamy najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Przewodniczący Rady Gminy                Wójt Gminy Dobroń
             Janusz Szerffel                               Robert Jarzębak
            wraz z Radnymi                        wraz z pracownikami
                                                           Urzędu Gminy w Dobroniu


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

 Dobroń, dnia 11.03.2021 r.

Znak: 6733.3.2021                                                         

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

              Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 11 marca 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o przekroju 160 mm i długości ok. 130 mb o przebiegu po działkach nr 16 i 107/1 wraz z przyłączem do działki nr 14/22 obręb Wymysłów Francuski, poza granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 25.03.2021 r.

 

Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 11.03.2021 r. – 25.03.2021 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 08.03.2021 r.

Znak: 6733.2.2021

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

              Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 08 marca 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.2.2021 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii niskiego napięcia po działce nr 306/9 wraz ze złączami przy granicy działek nr 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/7, 306/8 i 306/10 położonych w obrębie geodezyjnym Chechło Drugie, gmina Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 22.03.2021 r.

                                                                                                          Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 08.03.2021 r. – 22.03.2021 r.


Życzenia!

W tak szczególnym Dniu, wiedząc o tym jak wiele znaczycie w naszym życiu, życzymy Wam, byście miały chwile dla siebie, w których w ciszy odnajdziecie swoje marzenia, odnajdziecie również w bliskich Wam osobach siłę, miłość i piękno, a w otaczającym Was świecie radości istnienia.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak