Informacja!

Dobroń, dnia 06.06.2019 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Dobroniu informuje, że w związku z ostatnimi pożarami lasów na terenie gminy nastąpiła konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości wody na cele p.poż., co w konsekwencji spowodowało chwilowe przerwy w dostawie wody oraz mogło spowodować zmętnienie wody w sieci wodociągowej oraz na przyłączach wodociągowych.

Obecnie prowadzone są działania mające na celu jak najszybsze zapewnienie dostaw wody o odpowiednim ciśnieniu i przepłukanie sieci wodociągowej.

Płukania będą prowadzone w dniach 06 – 07 czerwca br.   

W przypadku utrzymywania się ww. problemów na Państwa przyłączu wodociągowym przez dłuższy czas prosimy o samodzielne przepłukanie przyłącza wodociągowego poprzez odkręcenie kranów i spuszczenie wody z sieci wewnętrznej.

Ewentualne pytania i zgłoszenia można kierować do konserwatorów sieci wodociągowej:

Łubisz Daniel – 507-168-101
Gutowski Tomasz – 797-117-778
Sobieryn Marcin – 501-629-542

Za utrudnienia przepraszamy.


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY DOBROŃ ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Dobroń przedstawia Radzie Gminy w Dobroniu Raport o stanie Gminy Dobroń za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Dobroń w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Dobroń za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Dobroń odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), do godziny 16.00 w pok. 5 Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9.

Raport o stanie Gminy Dobroń za rok 2018 dostępny jest w BIP Gminy Dobroń oraz pod linkiem: http://www.dobron.bip.net.pl/?c=801

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej,  a także w Biurze Rady Gminy w Dobroniu, Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, pokój nr 5. 

ZGŁOSZENIE do raportu

 

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu
/-/ Janusz Szerffel


Lista Sołtysów Kadencji 2019-2023

Sołectwo Sołtys
Barycz Pan Marcin Warzycha
Barycz 29 b
95-082 Dobroń
Chechło Pierwsze Pan Andrzej Włodarczyk
ul. Karolewska 23
95-082 Dobroń
Chechło Drugie Pan Marcin Cybulski
ul. Ogrodowa 11
95-082 Dobroń
Dobroń Duży Pani Regina Szczepanik
Dobroń Duży 24
95-082 Dobroń
Dobroń Mały Pan Stanisław Kołodziej
Dobroń Mały 9A
95-082 Dobroń
Dobroń Poduchowny Pan Jan Gwiazdowski
ul. Sportowa 12
95-082 Dobroń
Ldzań Pan Radzisław Grzelak
Ldzań 19
95-082 Dobroń
Markówka Pan Jakub Krajda
Markówka 60
95-082 Dobroń
Mogilno Duże Pan Andrzej Kluch
Mogilno Duże 45
95-082 Dobroń
Mogilno Małe Pan Ireneusz Sysio
Mogilno Małe 5
95-082 Dobroń
Morgi Pan Władysław Śliz
Kolonia Ldzań 9
95-082 Dobroń
Orpelów Pani Anna Kuliberda
Orpelów 69
95-082 Dobroń
Poleszyn Pan Wiesław Lewandowski
Poleszyn 36
95-082 Dobroń
Przygoń Pani Urszula Nowak
ul. Sosnowa 3
95-082 Dobroń
Róża Pan Ryszard Malinowski
Róża 37
95-082 Dobroń
Wincentów Pan Andrzej Pułanecki
Wincentów 13
95-082 Dobroń
Wymysłów Pan Paweł Presiński
Wymysłów Fr. 8
95-082 Dobroń
Zakrzewki Pani Anna Przęzdzięk
ul. Demokratyczna 14
95-082 Dobroń

Konkurs!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-19-ogloszony-w-dniu-28-maja-2019-r-w-ramach-poddzialania-ix-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zi/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/9728369-konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-19-poddzialanie-ix-1-2-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-zit-

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!


 KOMUNIKAT!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Łódź / Delegatura: Piotrków Trybunalski
tel. 42 611-67-15, fax. 42 633-83-89
e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl

 KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat: Pabianicki i Miasto Łódź
Agrofag: Rdza brunatna pszenicy
Roślina: Pszenica ozima
Plantacjom pszenicy ozimej zagraża rdza brunatna pszenicy.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania rdzy brunatnej pszenicy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Objawy rdzy brunatnej na pszenicy występują głównie na blaszkach liściowych. Zakażenie roślin następuje zarówno w świetle jak i w ciemności, przy czym najłatwiej proces ten zachodzi w temperaturze 15-18oC i przy 100% wilgotności względnej powietrza.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla rdzy brunatnej pszenicy ozimej wynoszą:

  • w fazie krzewienia,: 10-15% liści z pierwszymi objawami rdzy,
  • w fazie strzelania roślin w źdźbło: co najmniej 10% źdźbeł z objawami porażenia,
  • w fazie kłoszenia roślin,: wystąpienie objawów porażenia na liściu podflagowym lub flagowym

 Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

  • szybkie wykonanie podorywki i starannej głębokiej orki,
  • unikanie przenawożenia azotem, (zrównoważone nawożenie)
  • unikanie gęstego siewu
  • odpowiedni dobór odmian
  • zaprawianie nasion

Czytaj dalej…


Samochód dla OSP w Orpelowie

W dniu 22 maja 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Marek Jankowski uroczyście przekazali na ręce Wójta Gminy Dobroń Roberta Jarzębaka oraz Prezesa OSP w Orpelowie Pawła Karpińskiego promesę na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orpelowie.

Zakup zostanie sfinansowany z:
– budżet Gminy – 233.000 zł (w tym 33.000 z Funduszu Sołeckiego),
– Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 326.000 zł,
– dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 201.000 zł.


Powiatowe Potyczki Matematyczne

W dniu 15 maja 2019 r. po raz dwudziesty piąty w Szkole Podstawowej w Dobroniu odbyły się Powiatowe Potyczki Matematyczne zorganizowane przez Otwartą Pracownię Rozwijania Uzdolnień „ASYMPTOTA” oraz Szkołę Podstawową w Dobroniu. W potyczkach udział wzięło 207 uczniów z 18 szkół z terenu powiatu pabianickiego i łaskiego. Konkurs objęty został patronatem oraz wsparciem finansowym Wójta Gminy Dobroń. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, które wręczyli Wójt Gminy Dobroń, Prezes Pracowni „ASYMPTOTA” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobroniu.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, a pozostałym uczniom dziękujemy za udział i zaangażowanie. 

Czytaj dalej…